·ë¸Õ£ºInternetÍøÒ³µÄ֪ʶ²úȨ±£»¤ÎÊÌâÑо¿ÖªÊ¶·ë¸Õ£ºInternetÍøÒ³µÄ֪ʶ²úȨ±£»¤ÎÊÌâÑо¿ÖªÊ¶

????×÷????·???

?????????????????????ú?¨±??¤?????±???????×??????????×÷?¨±??¤???????ò?????????ù?ù°ü?¨??×?????????????????????????????????????????????×÷?¨±??¤??×÷?·????????????????????????????×???????????????????????×÷?·????????

???????ú????×÷?¨·¨?·????????????°?????????×÷?·??????×?×÷?·??????×÷?·?????????·?????ú?????è??×÷?·???????????°×÷?·?????°????????????×÷?·???¤???è?????ú?·?è???????°?????÷????????????????????×÷?·???????ú?í???????????á?????·???????????????à??×÷?·??????

??????????????????????°ü?¨?????÷??×÷?·??????????°????????????????ò?????é????????????????????????????·?????×???????????????×÷?¨±??¤??×÷?·????±???????????°???·,現領工讀??¨????

?????×???????????????????????ì?????°??????·???????????????????·??????ú?¨×??????????ó????????????·???±é??????????×÷?¨±??¤????????????·????????????ú?¨±??¤?????????????????????????????????±?????????????????ó·????????????????????????????á?ü???????????á????????·??????????°?????à????·???????????ר????????????±????¤???±×¨?????????????è??????×÷???????????é????????????°ü?¨??????·???°?????????????????????°????????????????????????????????è?????????????????è???????????????°??????±ê??·????÷??·?????????????°??????ü???????????ü????·?·¨???ü???????????????????è??????×÷???¨·??????ó?????????????????ò???÷??????·???????????????????×÷?·?????±??????×÷?¨??±??¤??[1]

?????????????????????????ú????×÷?¨·¨?·?????????¨?????¨???????????°·¨????????·¨?????¨??????×÷?·?±?????????á?????·?????????¨?????¨???????????°?????§????×÷?·??????°ü?¨???§?????§?????ì?ò????????×÷?·????????±í??·????ò?????????±????????·¨?????§????

????±?????????????????×÷???°?à????×÷?·?±??????×÷?¨??±??¤???ù???°?à?????±?????????°?????ú???ò?????????á??????×?????????×??????????ù????????????±????§??????·???·????????·?±??[2]

?????±?????à,AV女優????±??í???????ú?¨±??¤??????×??í?à????????????[3]±í????????±??????????????????????????????????ú?¨±??¤?????????°????????????????????????????°???×÷?·???????°?????±???????????????????????????¨??×÷?·???????§??????????????????°??¨??????????????°???[4]

??????????????×÷?¨???ù±??í????·?????×÷?¨±??¤??×÷??????????±??¤????????????????????????×÷?·??±????????????????????????ú???????????????????????????????ò???????é??????????±????????????ò????????????°??¨????????????×???????????·???????????????????

???????????????????????×??±????????????????????????¨???ù???????????????????±°ü?¨????·?????????????????????×?????????????????????????????????????????°????????????????à???????????ò??

??????????????·?????????°?????????????·??????ó??????????????????????×??????????????????????????±??????×÷?¨±??¤??×÷?·??

????????????????·????ò??·?????????·????????÷?????????÷????°?????·????÷????°????????÷?????????è???§?????÷??????????????°???????????LOGO(±ê??????)??BANNER(?ì??????)???????????????????÷??????????????????????±ê????????????????????????????×??????????÷???à?????????????÷??????????????????·?°????????ò??????×÷?¨±??¤??????????????????·?°????????÷?????????÷????×?????±ê????????±ê?????à???????????¨????????????°????×???ò?÷?????á?????ó???????×?????÷???????÷?????÷????°?????????×÷?¨±??¤????????????????????????

?????????????????÷????????°?????????×????????????????????????ó????·????ü???????????????? ?°·????±????????????????·????????????????é???????°?ò?????????÷????????????·?????±¨?????·°????ù?????????????????á????·????????????à·???????·??????????ó?????????????±?ò??°??????÷????×?????????·?????????×?????×÷???????è??×÷?????????ó??????????×÷?¨??±??¤??

?????í?????????ò???????°?÷???è???????é???è?????ó????????Frontpage??Hotdog??VBScript??Java?°JavaScript???í????×÷?÷?????????í???????¤?????÷????°??????????????????????ì???????°?÷???è????????×????÷???????÷?????÷?????????÷??????????LOGO??BANNER???ò??°????§???ù±??????ù?????????????????????????????????à???????????ú???????°?????????????à?????÷?????????????ì???????????¤???±??×÷????????????????×÷?·???ü????°ü?¨?÷????????LOGO???????ü???ü?ê?·?????×??????±ê??????°ü?¨?÷???????????°??????±ê???ü???????????¤???±????????????????????×÷??????×÷?·??????×÷?¨??±??¤????????LOGO????×??á????±ê????????????×÷?¨????±ê?¨??????±??¤?????÷???????à????±ê?????í????×÷?¨±??¤??????????????±??¤?÷??????????±??¤?÷??????????×÷?·?????ù????°???????×÷?¨±??¤???????????ò??????°?????????????×÷?¨±??¤±????????????????????????ú???????÷??°????è???ù±??????§×??ú??????????±????§×??????????????????????????????ú?à?????????÷??????°?×????????????????ù???ò???????????????§?????á???ù??

????????????×?????·?????????±????????á???÷????????????°?????????°??¨??????????·??????????????????????ú???ò?????????????????ì,高雄酒店兼職?????????ù????????????·???????°??¨????±????????????????????±??????????????/?????????????ù?????ù????????????????°??¨????±????????????????????ì??????????·?????·???????[5]?°×÷?·±??í?????????????±????????????×÷?¨????°????±×÷??????±??¤??±?????????????×÷?·???????????????ò??????×÷?·±í??×÷??????????????×÷?·????×÷??????????×????????±[6]

?????ò????±?????????????????????°??????????÷??????????????°???????????±???????±¨????????°?????×÷????±à×÷?·??????×÷?¨??±??¤??

???????????°??????·???????????????·?????????·?????????????????????

????±??????????????????????????????????????ò??????????×????¨??????????????????×????¨??????????????????????±????ò????????±í???????????ù??????±à???í???è???????ù???????ò???¨?á?ú?ú???ù???????????????????ò±?????????????±í??????(1)????????????±à???í???è???????????????ò?????ú?ú?à??????????(2)???à????????±à???í???è???????????????ò???????ú?ú?à??????????

???????????????????ú?ú?????ò??????????±à???í???????????ó????????????????×é???????????à?????§???????????????????ò?????????ú???ò???±????????????×÷?¨±??¤?????????????????????????????????á????????????????

????1???±??????????×÷?¨?±??(1)?????????ò????????×÷?¨???????????????????????ò?è????·?±????÷×????????ò?í????×÷?¨?????????????ò?ú?ú??????????×÷?¨?ò?á·??ú?¨????????(2)?????????ò????????×÷?¨???????????ü?ú?ú???????????????í????×÷?¨????(3)?????????????ò??????×÷?¨?????????????ò?ò????????×÷?¨???????ù?á?ú?ú??????×÷?¨???¨????????????????????±???????????????

????2???±????????????×÷?¨?±??(1)?????????ò??????×÷?¨?????ü?ú?ú????????????????????×÷?¨????(2)?????????ò????????×÷?¨?????????????í????°???(3)?????????????ò??????×÷?¨?????????????ò?ò????????×÷?¨???¨??????????????±?????????????±????ù??????????

?????????????ò??????????????????????×????á???????ò????????????(Look andFeel)????°??¨??????????×??ó?????ù??·?????????????????????×????á?????????????ú???????ù??±???[7]

????±????????????????????????ò???????????????????????????????????????ò????°??¨??????????????×??????????????ù???á???????????????ò???????????????????ù?????é?????????ù????(1)?????è??????????????×÷?¨???????ò???ú?ú????????????×÷?¨???????????ó???????í?????????????????è?????????????ò???ú?ú???à??????????????????????????????????????×,高雄酒店公關?????±à???í???????????????ó??????±í?????????????á???????????????á?????????????????é???????????????????????°?????????ò?????????????°??????????(2)?????è??????????????×÷?¨???????ò???ú?ú??????????????×÷?¨?????????????????ù?????????°?????????ò?????????í???è???????ò???ú?ú?à??????????(3)?????è?????????ò?°???ú?ú???????ù????????×÷?¨?????????????ì?ò??????????????????×?????????(4)???????????????????í???????????????????è?????????ò????????×÷?¨???ú?ú??????????????×÷?¨?????????????ù???????á????????

??????????×÷?¨???????????á??±??¤?????????????ù??·??ú???°??±????±?????ù?ù?????ò???????????????°???·?????±???????ì?????¨?????§?????ò????????·??????±???ù·¨??????·¨?ù±????ò??±??¤????????±???±??¤??????????°???????????????????

?????????????????á????????????×÷?¨±??¤°ü?¨±??¤???????á???????????à???????????????ò?????????????÷??????×é????????????????????????????°??¨????????????±,高雄兼職日領????÷??????????????(??±????÷??)???????ú?¨±??¤???????ò??????×?????

????[1] ????·???????ê?????????·????????????ú?¨±??¤??×??÷?鱨???·??????????·¨???·2000?ê??1????24????

????[2] ???????????ò????????°??¨?°??????±??¤?·?????????ú?¨????(?????í)?·??15????

????[3] ?ê???????????ò????????°??¨?°??????±??¤?·?????????ú?¨????(?????í)?·??14????78????

????[4] ???????§????????×÷?¨·¨????×÷?·??????????·??à?á?????????????????????§???÷?????×????×÷?·??·??à??????±????ù???????°???÷?÷??????±?????????×÷?··??à?????????à????×÷?·?°?????±????????×÷?·????????±??¤?????????????????????????ú???????ú?¨???ú???????ù???è???·°×?¤?é??

????[5] ??Feist Publications v. RuralTelephone Service Company??INC??°????? ·¨????????To be sure??the requisite level of creativity is extremely low??even a slight amount will suffice.The grade quite easily as they posses some creative spark???°no matter how crude??humble or obvious?±it might be??

????×???×??????????????????ú?¨?°?à??·¨???????????·??214????

????[6] ????????•??????????????×÷?¨???????¨?·??43????

????[7] ?ê?????÷?????????ú?í????°??¨±??¤?·??145????161????

相关的主题文章: